پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

نحوه درخواست مهمانی و انتقال دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی از دانشگاه بوعلی‌سینا به سایر دانشگاه‌ها در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ منتشر شد

نحوه درخواست مهمانی و انتقال دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی از دانشگاه بوعلی‌سینا به سایر دانشگاه‌ها در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ منتشر شد

مدیریت امور آموزشی دانشگاه، نحوه درخواست مهمانی و انتقال دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی از دانشگاه بوعلی‌سینا به سایر دانشگاه‌ها در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را منتشر کرد.