پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مطالعات ترجمه و آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه بوعلی‌سینا برگزار می‌شود

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مطالعات ترجمه و آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه بوعلی‌سینا برگزار می‌شود

اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین درمطالعات ترجمه و آموزش زبان انگلیسی در ۲۴ و ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ در گروه زبان انگلیسی در مجتمع آموزش عالی نهاوند دانشگاه بوعلی‌سینا برگزار می‌گردد.