پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

بازدید از مراکز رشد مستقر در دانشگاه بوعلی‌سینا، دانشگاه صنعتی همدان، دانشگاه ملایر و مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و منابع طبیعی + گزارش تصویری

بازدید از مراکز رشد مستقر در دانشگاه بوعلی‌سینا، دانشگاه صنعتی همدان، دانشگاه ملایر و مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و منابع طبیعی + گزارش تصویری

هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان همدان از مراکز رشد مستقر در دانشگاه بوعلی‌سینا، دانشگاه صنعتی همدان، دانشگاه ملایر و مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و منابع طبیعی بازدید به عمل آورد.