پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

کتاب عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا به عنوان کتاب برتر در چهارمین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی و سی‌اُمین دوره هفته کتاب وزارت جهاد کشاورزی معرفی شد

کتاب عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا به عنوان کتاب برتر در چهارمین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی و سی‌اُمین دوره هفته کتاب وزارت جهاد کشاورزی معرفی شد

کتابی نوشته دکتر حسین مددی توانست عنوان کتاب برتر در چهارمین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی و سی‌اُمین دوره هفته کتاب وزارت جهاد کشاورزی را کسب کند.