پایگاه خبری دانشگاه بوعلی سینا- بسنا

دکتر علیرضا شوشتری و دکتر حسن سودمند افشار به مرتبه استادتمامی و دکتر یوسف مظاهری رودبالی به دانشیاری ارتقاء یافتند

دکتر علیرضا شوشتری و دکتر حسن سودمند افشار به مرتبه استادتمامی و دکتر یوسف مظاهری رودبالی به دانشیاری ارتقاء یافتند

در دهمین نشست از دوره نهم هیأت ممیزه دانشگاه بوعلی‌سینا، دکتر علیرضا شوشتری و دکتر حسن سودمند افشار به مرتبه استادتمامی و دکتر یوسف مظاهری رودبالی به دانشیاری ارتقاء یافتند.
وبینار دانش‌افزایی آشنایی با قوانین و مقررات دانشگاهی، بررسی آیین‌نامه‌های استخدامی و ارتقا هیات علمی برگزار می‌شود

وبینار دانش‌افزایی آشنایی با قوانین و مقررات دانشگاهی، بررسی آیین‌نامه‌های استخدامی و ارتقا هیات علمی برگزار می‌شود

وبینار دانش‌افزایی آشنایی با قوانین و مقررات دانشگاهی بررسی آیین‌نامه‌های استخدامی و ارتقا هیات علمی ویژه اعضای هیات علمی پژوهشی توسط پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار می‌شود.